> Centrum Usług Społęcznych w Gminie Bukowsko

Centrum Usług Społęcznych w Gminie Bukowsko


Centrum Usług Społecznych w Bukowsku powstało zostało powołane Uchwałą nr XXXIV/326/2021 Rady Gminy Bukowsko z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie utworzenia, oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Bukowsku poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bukowsku.

 

Centrum rozpoczęło swoją działalność 1 września 2021r. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Bukowsko działającą w formie jednostki budżetowej powołaną do zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz indywidulanych jej mieszkańców, zwłaszcza w zakresie integracji i pomocy społecznej oraz polityki prorodzinnej.

 

Celem działania Centrum jest podejmowanie działań dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Bukowsko w zakresie szeroko rozumianych usług społecznych i koordynowanie tych usług, w tym w szczególności:

- stworzenie zintegrowanego lokalnego systemu usługowego, umożliwiającego uzyskanie dostępu do usług społecznych z różnych obszarów, w kontakcie z jedną instytucją,

- budowanie szerokiego przedziału usług dostępnych dla mieszkańców i zarazem oferowanie spersonalizowanych Indywidualnych Planów Usług Społecznych pozwalających w sposób kompleksowy odpowiadać na potrzeby rodzin,

- aktywowanie i wzmacnianie potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie wsparcia społecznego

w postaci działań wolontaryjnych, samopomocowych i sąsiedzkich,

- wypracowanie właściwych relacji między działaniami selektywnymi w ramach pomocy społecznej,

a działaniami powszechnymi adresowanymi do ogółu mieszkańców.

- podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.


Data wytworzenia: 2021-11-24
Sporządzone przez: Katarzyna Moskała
Data udostępnienia: 2021-11-24 13:14:24
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Administrator Serwisu