> Opieka wytchnieniowa, wytchnienie dla opiekunów. Ruszył nabór wniosków

Opieka wytchnieniowa, wytchnienie dla opiekunów. Ruszył nabór wniosków


 Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

I. Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023”, zwanego dalej „Programem”.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych).

II. Cele Programu
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

1) odniesieniu do rozwiązań systemowych:
a) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniemtraktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

III. Rodzaj zadań
Gmina/powiat otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniemtraktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

IV. Podmioty uprawnione do składania wniosków
O dofinansowanie wniosku w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego.

V.Tryb przystąpienia do Programu
1. Gminy/powiaty składając do właściwego wojewody wniosek na środki finansowe z Programu w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1A lub 1B do Programu(załącznik nr 1A lub 1B w zależności od planowanej formy realizacji usług opieki wytchnieniowej), uwzględniają w nim w szczególności przewidywaną liczbę uczestników Programu i koszt realizacji usług opieki wytchnieniowej.
2. Wojewoda po dokonaniu oceny wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu pod względem formalnym, merytorycznym z uwzględnieniem racjonalnego i celowego wydatkowania środków sporządza listę rekomendowanych wniosków i przekazuje ją Ministrowi do weryfikacji i zatwierdzenia.

VI. Termin realizacji zadań objętych finansowaniem i wysokość środków Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na ich realizację
1. Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2023 r.do 31 grudnia 2023r.Za wydatki kwalifikowalne uznane zostaną wydatki faktycznie poniesione na realizację zadań w ramach Programu w tym terminie.
2. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023r. w kwocie 150 mln zł. Dysponentem środków Funduszu Solidarnościowego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.
3. Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków.
4. Nabór wniosków gmin/powiatów na środki finansowe z Programu dokonywany jest przez wojewodów.
5. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek wojewody na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków.
6. Minister weryfikuje, zatwierdza i zamieszcza listę rekomendowanych wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej.
7. Wojewoda zamieszcza listę podmiotów, których wnioski zostały zatwierdzonewraz z kwotą przyznanych środków na swojej stronie internetowej oraz na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od opublikowania przez Ministra zatwierdzonej listy rekomendowanych wniosków.
8. Minister przekazuje środki na podstawie umów zawartych z wojewodami, a następnie wojewodowie przekazują te środki gminom/powiatom na podstawie umów w sprawie przyznania środków w ramach Programu zawieranych z gminą/powiatem.

9.Podmioty realizujące zadania wynikające z umów zawartych w ramach Programu, są zobowiązane do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego dla środków z Programu oraz prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środkówi dokonywanych ztych środków wydatków, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.
10. W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.
11. Ze środków Programu wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może pokryć koszty obsługi Programu wwysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 2% środków przekazanych na realizację tego Programu.
12.Wójt, burmistrz, prezydent miasta/starosta może przekazać podmiotom wskazanym w części V ust.24pkt 2 i 4 Programu koszty obsługi Programu stanowiące nie więcej niż 2% środków przekazanych danemu podmiotowi na realizację Programu w celu pokrycia wszelkich kosztów obsługi księgowej, kadrowych, administracyjnych, które pojawią się w związku z realizacją usług w ramach Programu.
13.Ze środków Programu Wojewoda może pokryć koszty obsługi Programu w wysokości faktycznie poniesionej, nie więcej niż 0,5% środków przekazanych na realizację tego Programu.
14. Minister może pokryć koszty działań promocyjno-informacyjnych związanych z niniejszym Programem w wysokości nieprzekraczającej kwoty 100 tys. zł, w ramach planu finansowego Funduszu Solidarnościowego na 2023 r. w pozycji „koszty realizacji zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych”.
15. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gmina/powiat) nie może przekroczyć kwoty 2 000000 zł (słownie: dwa miliony złotych).

VII. Terminy naboru wniosków

1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia10listopada2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).

2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B3 do Programu)w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).

VIII. Termin rozpatrzenia wniosków

Ministerdokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Z uwagi na powyższe osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi Centrum Usług Społecznych w Bukowsku Panią Agatą Sztorc, oraz Renatą Sokołowską pokój nr. 5 lub telefonicznie 0134674015 wew. 39.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023


Sporządzone przez: Katarzyna Moskała
Data udostępnienia: 2022-11-02 11:45:56
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Administrator Serwisu
Rejestr zmian: Link