> Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej


Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

  1. wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym na utrzymaniu higieny osobistej;
  2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.  
  5.  

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach programu proszone są o zgłaszanie się do Centrum Usług Społecznych w Bukowsku Pani Katarzyna Masłowiec pokój nr 10 tel 0134674015 wew. 31


Sporządzone przez: Katarzyna Moskała
Data udostępnienia: 2023-08-22 17:41:38
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Administrator Serwisu
Rejestr zmian: Link