Korpus Wsparcia Seniorów


Zostały ogłoszone wyniki naboru wniosków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „ Korpus Wsparcia Seniorów”.

Wniosek złożony przez naszą Gminę koordynowany przez Centrum Usług Społecznych w Bukowsku został rozpatrzony pozytywnie w wyniku, czego otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 19553.00 zł.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” w formie  „opaski bezpieczeństwa”  wyposażonej w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

umożliwiającej pozostanie w swoim środowisku seniorom, osobom mieszkającym samotnie i wymagającym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Bukowsko obejmie swoim zakresem:

  • Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.