O nas


Witamy serdecznie na stronie Centrum Usług Społecznych w Bukowsku.

Mamy nadzieję, że niniejsza strona pozwoli Państwu uzyskać niezbędne informacje na temat pracy Centrum oraz udzielanych przez nas formach pomocy.

 

Centrum Usług Społecznych w Bukowsku powstało zostało powołane Uchwałą nr XXXIV/326/2021 Rady Gminy Bukowsko z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie utworzenia, oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Bukowsku poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bukowsku.

 

Centrum rozpoczęło swoją działalność 1 września 2021r. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Bukowsko działającą w formie jednostki budżetowej powołaną do zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz indywidulanych jej mieszkańców, zwłaszcza w zakresie integracji i pomocy społecznej oraz polityki prorodzinnej.

 

Celem działania Centrum jest podejmowanie działań dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Bukowsko w zakresie szeroko rozumianych usług społecznych i koordynowanie tych usług, w tym w szczególności:

- stworzenie zintegrowanego lokalnego systemu usługowego, umożliwiającego uzyskanie dostępu do usług społecznych z różnych obszarów, w kontakcie z jedną instytucją,

- budowanie szerokiego przedziału usług dostępnych dla mieszkańców i zarazem oferowanie spersonalizowanych Indywidualnych Planów Usług Społecznych pozwalających w sposób kompleksowy odpowiadać na potrzeby rodzin,

- aktywowanie i wzmacnianie potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie wsparcia społecznego

w postaci działań wolontaryjnych, samopomocowych i sąsiedzkich,

- wypracowanie właściwych relacji między działaniami selektywnymi w ramach pomocy społecznej,

a działaniami powszechnymi adresowanymi do ogółu mieszkańców.

- podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

Centrum realizuje:

- wszystkie zadania, realizowane dotychczas przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku,

- nierealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowsku do dnia utworzenia Centrum zadania z zakresu:

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach tworzenia, nadzoru nad placówkami wsparcia dziennego,

- promocji i ochrony zdrowia poprzez rozwiązywanie problemów alkoholowych w społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie narkomanii (Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

- przeciwdziałania bezrobociu, reintegracji zawodowej i społecznej poprzez usługi w zakresie doradztwa zawodowego i reintegracji zawodowej,

- pomocy społecznej w zakresie poradnictwa specjalistycznego (np. prawnego, psychologicznego) realizowanego w ramach Punktu Informacyjno Konsultacyjnego,

- przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych,

- przyznawania i wypłacania dodatków energetycznych,

- organizowania społeczności lokalnej.

Szczegółowy zakres zadań Centrum obejmuje:

- zadania z zakresu polityki prorodzinnej,

- zadania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej,

- zadania z zakresu pomocy społecznej,

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy,

- zadania z zakresu prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu,

- zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,

- zadania z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym prowadzenie postępowań w sprawie przyznania i wypłaty świadczenia wychowawczego przewidzianego ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- zadania z zakresu świadczeń alimentacyjnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

w tym prowadzenie zadań związanych z postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej,

- zadania wynikające z innych ustaw, a to w szczególności:

- udzielanie oparcia społecznego wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

- prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie jednorazowego zasiłku powodziowego, przewidzianego ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi,

- prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznania świadczeń przewidzianych ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- prowadzenie zadań związanych z postępowaniem w sprawie przyznawania zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- przyznawanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której mowa w ustawie o systemie oświaty, tj. stypendium szkolne i zasiłek szkolny,

- prowadzenie zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny,

- przyznawanie dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych,

- wspieranie niefinansowe organizacji pozarządowych,

- zadania wynikające z uchwał Rady Gminy Bukowsko oraz Zarządzeń Wójta Gminy Bukowsko oraz inne zadania, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że obowiązek ich realizacji należy do zadań ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.