Posiłek w szkole i w domu


Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" - plakat informacyjny rok 2024

Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" - plakat informacyjny rok 2023

 

 

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

W 2022 roku Centrum Usług Społecznych w Bukowsku zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”. Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania – dotacja w 2022r.  wynosi 64 800,00 zł.

 

                             

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

WIELOLETNI PROGRAM RZĄDOWY

W RAMACH MODUŁU 1 i 2 „POSIŁEK

W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

 

DOFINANSOWANIE W 2022R.

96300 ZŁ.

CAŁKOWITA WARTOŚC W 2022R.

128400 ZŁ.