Realizacja współpracy powiat - gmina


W ramach współpracy Centrum Usług Społecznych w Bukowsku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników CUS w zakresie zadań realizowanych przez PCPR.

W spotkaniu uczestniczyć mogli również mieszkańcy Gminy Bukowsko.

Pan Grzegorz Kozak Dyrektor PCPR przestawił zasady współpracy pomiędzy samorządami gminno powiatowymi w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pani Bernadeta Żywiec oraz pani Anny Hirniak - pracownicy PCPR - przedstawiły zakres zadań dotyczących obsługi PFRON, w tym omówiły rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, wyrównywanie różnic między regionami, likwidację barier architektonicznych technicznych i w komunikowaniu się, turnusy rehabilitacyjne, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, wskazały terminy i zasady składania wniosków o dofinansowanie określonych rodzajów pomocy.

CUS otrzymało również ulotki informacyjne oraz poradniki dotyczące szeroko pojętej polityki społecznej, w tym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Pani Ewa Sieradzka -dyrektor CUS, serdecznie wszystkim podziękowała za przekazaną wiedzę, materiały informacyjne, wspólnie spędzony czas i za poświęcenie tego czasu na rzecz wzajemnej współpracy w zakresie działań skierowanych do mieszkańców Gminy Bukowsko.