Gałązkowe wsparcie rodzin


We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Bukowskiej Centrum Usług Społecznych w Bukowsku w listopadzie i grudniu 2022r.  realizowało zadanie publiczne pn.: „GAŁĄZKOWE WSPIERANIE RODZIN”.

 

Wartość zadania: 18.730 zł, w tym dotacja 16.840 zł. Wkładem własnym była praca księgowej oraz wolontariat organizatora społeczności lokalnej.

 

Zadanie zostało sfinansowane ze środków  WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO- REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ w RZESZOWIE.

 

Zadanie publiczne wpisywało się w priorytet:  „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, cel  szczegółowy II: Wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej, zadanie 2: Poszerzanie oferty placówek działających na rzecz dzieci  i młodzieży  w trudnej sytuacji życiowej.

 

W ramach zadania publicznego zrealizowano:

 

Zajęcia LOGOPEDYCZNE:

Zajęcia logopedyczne w Gminie Bukowsko realizowane są jako nowa usługa społeczna i jest na nie duże zapotrzebowanie ze strony środowiska lokalnego, dlatego też cieszyły się ogromną popularnością w momencie realizacji zadania. Dzięki zakupowi dodatkowych materiałów dydaktycznych, zajęcia były urozmaicone i dodatkowo zwiększyły swoją atrakcyjność i efektywność, co pozwoliło finalnie na polepszenie zdolności komunikacyjnych i korekcję zaburzeń mowy. Założono, iż z usługi skorzysta 8 dzieci, w końcowym efekcie skorzystało 16, które w sposób słyszalny poprawiło swoją mowę, nauczyło się prawidłowo wypowiadać trudne słowa, zadanie było adekwatne do bieżących potrzeb mieszkańców, a jego realizacją zajęła się logopeda z wieloletnim stażem pracy. Wypowiedzi ustne uczestników zadania stały się płynniejsze i zrozumiałe dla odbiorców.

Liczba osób korzystających z usługi- 16. Wykonanie: 200%

 

Zajęcia z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Z rozeznania wśród dzieci i pedagogów, wskazaną i potrzebną dodatkową formą zajęć edukacyjnych w placówkach wsparcia dziennego były zajęcia z języka angielskiego. Szacowano, iż skorzysta z nich około 20 dzieci, jednakże zajęcia cieszyły się popularnością, również dzięki zakupionym materiałom dydaktycznym, które spowodowały lepsze przyswajanie wiedzy, głównie słówek, co odzwierciedliło się w polepszeniu ocen. Zadanie wzmocniło potencjał rozwojowy dzieci a usługi były świadczone na wysokim poziomie.

Liczba osób korzystających z usługi: 42. Wykonanie 210%

 

POGADANKA NA TEMAT UZALEŻNIEŃ I ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH:

W związku z tym, że dzieci narażone na problemy alkoholowe ze strony środowiska lokalnego, medialnego, czasami też rodziny przeprowadzone zostały pogadanki ze specjalistą  z dziedziny uzależnień  na temat środków odurzających, szkodliwości spożywania alkoholu oraz wpływu na relacje wewnątrzrodzinne z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych.  W ramach zadania zakupiono zestaw narkogogli i alkogogli oraz piłeczki antystresowe gniotki). Pogadanki uzmysłowiły dzieciom zagrożenia jakie niesie za sobą nadużywanie spożywania alkoholu, nikotyny oraz narkotyków. Zadanie było dedykowane również dzieciom z Gminy Dydnia, powiat brzozowski. Uczestnicy spotkania mieli możliwość przymierzenia narko i alkogogli i przekonania się jak wygląda świat oczami człowieka odurzonego substancjami chemicznymi. Specjalista prowadzący spotkanie poruszył również temat radzenia sobie z sytuacjami stresowymi(dzieci otrzymały gniotki antystresowe

Liczba osób korzystających z usługi: 55 Wykonanie 100%

 

KONKURS PLASTYCZNY „PIĘKNO MOJEJ RODZINY”

W ramach zadania ogłoszono konkurs plastyczny. Wpłynęło 46 prac. Prace plastyczne były starannie wykonane, a podczas spotkania zorganizowanego w celu rozdania nagród chętnie opowiadały o swoich rodzinach, o tym co jest dobre, za co kochają swoich bliskich i jak ważne dla nich jest posiadanie rodziny. Zadanie miało charakter emocjonalny, jednym z celów było przypomnienie młodym ludziom czym jest instytucja rodziny i potrzeba bycia jej członkiem. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone(różne przedziały wiekowe, nagrody i wyróżnienia).

Liczba osób nagrodzonych w konkursie: 45 osób Wykonanie: 180%

 

Dopełnieniem realizacji zadań było zorganizowanie i przeprowadzenie wizyty studyjnej w Placówce Wsparcia Dziennego w Bukowsku dla dzieci i młodzieży z Gminy Dydnia podczas której odbyła się pogadanka na temat uzależnień i środków odurzających oraz uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Piękno mojej rodziny” (Urząd Gminy w Bukowsku).