Pomoc społeczna


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Potrzeby osób i rodzin powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:

 • Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP

 • Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP

 • Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium RP, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt

 • Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługuje osobom odbywającym karę pozbawienia wolności. W przypadku osób czasowo aresztowanych, świadczenie jest zawieszane, a za okres tymczasowego aresztowania nie przysługuje świadczenie.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa

 2. sieroctwa

 3. bezdomności

 4. bezrobocia

 5. niepełnosprawności

 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby

 7. przemocy w rodzinie

 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

 9. potrzeby ochrony wielodzietności lub macierzyństwa

 10. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych

 11. trudności w integracji  cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej  status uchodźcy

 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

 13. alkoholizmu lub narkomanii

 14. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

 15.  Klęski żywiołowej lub ekologicznej

 Kryterium dochodowe

Większość świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom, których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego.

- Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej – 776  zł

- Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie - 600 zł

Od dnia 1 stycznia 2022 r. kwota  dochodu  z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 345 zł.

Formy pomocy społecznej.

Pomoc społeczna udziela wsparcia w formie świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych:

Świadczenia pieniężne to:

- zasiłek stały

 - zasiłek okresowy

 - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

- zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

-pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki

- świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauka jezyka polskiego dla cudzoziemców,którzy uzyskali status uchodźcy

Świadczenia niepieniężne to:

  - praca socjalna

- bilet kredytowany

 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

 - składki na ubezpieczenie społeczne

- pomoc rzeczowa, w tym ekonomiczne usamodzielnienie

 - sprawienie pogrzebu

 - poradnictwo specjalistyczne

 - schronienie

 - posiłek

 - niezbędne ubranie

 - usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy

 - specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia

- mieszkania chronione

 - pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

- opieka i wychowanie dzieci w rodzinie zastepczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Zasiłek stały

 Przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeśli nie przekracza ona kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli  776 zł.

Zasiłek stały przysługuje także osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę

 w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku stałego jest uzależniona od wysokości dochodu osoby oraz dochodu rodziny i ustala się ją w następujący sposób:

 - w przypadku osoby gospodarującej samotnie, zasiłek stanowi różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Maksymalna  kwota  zasiłku stałego wynosi 719  zł.

 - w przypadku osoby w rodzinie, zasiłek stanowi różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek okresowy

 Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń w innych systemach zabezpieczenia społecznego. Aby uzyskać zasiłek, należy spełniać kryterium dochodowe.

Wysokość zasiłku okresowego jest uzależniona od wysokości dochodu osoby oraz rodziny i ustala się ją w następujący sposób:

 - w przypadku osoby gospodarującej samotnie, zasiłek stanowi różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

 - w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

  Okres przyznawania takiego zasiłku ustalany jest przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy

 Jest on przyznawany za zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na:

 - zakup żywności

 - leki lub leczenie

 - opał

 - odzież

 - niezbędne przedmioty użytku domowego

 - drobne remonty i naprawy w mieszkaniu

W szczególnie uzasadnionych wypadkach przewidziano możliwość przyznania osobie lub rodzinie przekraczającym kryterium dochodowe specjalnego zasiłku celowego (w wysokości nie przekraczającej odpowiedniego kryterium dochodowego). Osoby takie mogą także uzyskać zasiłek okresowy, celowy lub pomoc rzeczową, pod warunkiem zwrotu części lub całości przyznanej pomocy.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań własnych gminy oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi z zadań zleconych gminie obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych takich jak; robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie drobnych spraw w urzędach, zapewnienie kontaktu z otoczeniem oraz zabiegi pielęgnacyjne dla osób obłożnie chorych. Usługi opiekuńcze w zależności od dochodu na jedną osobę w rodzinie świadczone są nieodpłatnie, częściowo odpłatnie lub odpłatnie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Ośrodek całkowicie lub częściowo odstępuje od żądania odpłatności za usługi. Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznawana jest w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023 r.  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych i Uchwały Nr LXIV/626/2023 Rady Gminy Bukowsko  z dnia 24 lipca 2023 r.  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  oraz szczegółowych zasad i trybu ustalania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

Pomoc w formie dożywiania.

Pomoc w formie dożywiania  realizowana jest zgodnie z uchwałą  Nr 221 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego (w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowi to kwotę  1552 zł, a w przypadku osoby w wieloosobowym gospodarstwie domowym kwotę  1200 zł).

Procedura ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej:

 Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków i uprawnień  zgłoś się do pracownika socjalnego Centrum Usług Społecznych w Bukowsku pokój nr. 5.

 Rejony działania pracowników socjalnych Centrum Usług Społecznych w Bukowsku:

 Renata Sokołowska   -  Nagórzany, Wola Sękowa, Karlików, Płonna, Wola Piotrowa (wieś), Wola Piotrowa (Stowarzyszenie "Rodzinne" oraz Fundacja "Latarnia"), Ratnawica, Wolica, Zboiska, Tokarnia  

 Anna Radwańska- Nowotaniec, Pobiedno, Dudyńce, Nadolany, Wola Piotrowa ( Fundacja "Zatoka Pereł")

Agata Sztorc  - Bukowsko oraz rodziny objęte procedurą Niebieskiej Karty we wszystkich miejscowościach Gminy Bukowsko

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.              

Centrum przyjmuje także zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie mieszkającej na terenie Gminy Bukowsko, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Zasady ubiegania się o pomoc z pomocy społecznej ( tok postępowania)

 • Złożenie wniosku o udzielenie pomocy społecznej u pracownika socjalnego z danego rejonu pracy socjalnej, zgodnego z miejscem zamieszkania.
 • Otrzymanie szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku od właściwego pracownika socjalnego w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego.
 • Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest podstawą udzielenia pomocy społecznej, jego celem jest rozeznanie sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej i mieszkaniowej osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc społeczną.
 • Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej (zaświadczenia lub oświadczenia  o dochodach netto za miesiąc poprzedzający miesiąc w którym złożyła wniosek, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli jest zarejestrowana jako bezrobotna, odcinek renty, zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gosp. rolnego, orzeczenie o niepełnosprawności, oraz inne wymagane przez pracownika socjalnego)
 • W trakcie przeprowadzania wywiadu ustala się dane rodziny zobowiązanej do alimentacji, celem przeprowadzenia rozeznania możliwości pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji.

W celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny wspólnie z osobą/rodziną ubiegającą się o pomoc opracowuje plan postępowania - plan pracy socjalnej. Osoba lub rodzina korzystająca z pomocy społecznej zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Brak takiej współpracy bądź odmowa udzielenia i udokumentowania wywiadu stanowi przesłankę do odmowy przyznania pomocy.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej zostają uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom finansowym Ośrodka. Wszystkie dokonywane uzgodnienia zawierane są w formie pisemnej.

Kontrakt socjalny

W przypadku osób w wieku produkcyjnym, zdolnych do wykonywania pracy oraz w przypadku osób, które powinny podjąć działania niezbędne do poprawy własnej sytuacji życiowej zawiera się kontrakty socjalne. Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą/rodziną ubiegającą się o pomoc, określająca prawa i zobowiązania obu stron. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, stosuje się zasadę, że odmowa przyznania pomocy nie może mieć negatywnego wpływu na zabezpieczenie potrzeb nieletnich dzieci. Postępowanie zostaje zakończone decyzją administracyjną rozstrzygającą wniosek o pomoc od której przysługuje prawo do odwołania w trybie wskazanym w pouczeniu decyzji.