Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy


 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej Centrum Usług Społecznych może  przyznać zasiłek celowy.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu:

 • żywności,
 • leków i leczenia,
 • opału,
 • odzieży,
 • niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu,
 • kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy może być przyznany również:

 1. w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną;
 2. osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego;
 3. osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
 2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.