JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ


Obywatelom Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej  w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Do złożenia wniosku o świadczenie w wysokości 300 zł na osobę wymagane jest:

  1. posiadanie numeru PESEL ( nadanego po 16 marca 2022 r.)
  2. okazanie paszportu (lub innego dokumentu potwierdzającego legalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24 lutego 2022 r.)
  3. posiadanie konta bankowego.

Громадяни України, які прибули до Республіки Польща після 24 лютого 2022 року у зв'язку з бойовими діями на території цієї держави, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену для прожиткові, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особистий догляд та житло. Заява подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично опікується дитиною.

Для подання заяви на отримання допомоги у розмірі 300 злотих на особу необхідно:

1.має номер PESEL (видано після 16 березня 2022 року)

2.пред'явлення паспорта (або іншого документа, що підтверджує законний в'їзд на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року)

3. наявність банківського рахунку.