"Rodzinne Kluby w Gminie Bukowsko"


Tytuł Projektu: „ RODZINNE KLUBY W BUKOWSKU”

Wnioskodawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej

Program:  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Działanie:  31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka - Projekty mające na celu utworzenie sieci placówek na terenie całej Polski, w których rodzice mogą wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a lokalne społeczności uczestniczyć w inicjatywach integrujących mieszkańców na rzecz rodziny.

Całkowita wartość projektu: 240000,00 zł

Kwota dofinansowania:  240000,00 zł    

Wkład własny: 0,00 zł

Termin realizacji Projektu: 05.2023r. -12.2023r.

Ogólny opis projektu: promowanie i upowszechnianie kultury prorodzinnej w Polsce, w odniesieniu do lokalnej społeczności gminy Bukowsko, poprzez skupienie na wspólnotowej aktywności - społeczności

lokalnej gminy Bukowsko, wokół troski o rodzinę, pokazać wartość fundamentu ładu społecznego.                   W ramach zadania zaplanowano skoordynowane działania na rzecz stworzenia sieci placówek- Rodzinnych Klubów w Bukowsku, w których rodzice będą wzmacniać swoje kompetencje rodzicielskie, a lokalna społeczność gminy Bukowsko, będzie uczestniczyć w inicjatywach integrujących wszystkich mieszkańców na rzecz rodziny.

Cel projektu:  Projekt przyczyni się do wzmocnienia rodziny w środowisku lokalnym gminy Bukowsko, poprzez wspieranie programów i aktywności na rzecz małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa, ojcostwa i rodzicielstwa.

Projekt dotyczy: utworzenie 4 Klubów Rodzinnych (na terenie całej gminy), zajęcia świetlicowo- warsztatowe, poradnictwo pedagogiczno-psychologiczne , logopedia, udzielanie porad i wsparcia przez wykwalifikowaną kadrę w zakresie: prawnym i socjalnym, specjalistę od spraw przemocy w rodzinie                     i przeciwdziałania alkoholizmowi, wsparcie rodziny w procesie powrotu dziecka do rodziny biologicznej, terapię rodzin, specjalistę diagnozy społecznej dziecka i rodziny oraz warsztaty kierunkowe, organizację wspólnych wydarzeń, w których będzie mogła wziąć udział cała społeczność lokalna, nawiązane porozumienia wcielające w życie partnerstwa na rzecz współpracy z lokalnym samorządem terytorialnym jakim jest Gmina Bukowsko oraz Centrum Usług Społecznych w Bukowsku, oraz z innymi podmiotami lokalnymi z terenu gminy.

Zakres projektu obejmuje:

  • 13 imprez integracyjnych
  • wsparcia specjalistów
  • podpisania porozumień
  • 5 różnorodnych form warsztatów
  • utworzenie 4 Klubów Rodzinnych