Zespół Interdyscyplinarny


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest jedną z form pracy na rzecz osób doświadczających przemocy. Został powołany na mocy Ustawy  o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z dnia 10 czerwca 2010r. i Uchwały Rady Gminy Bukowsko z dnia 11 marca 2011r.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego wpływają wszystkie założone „Niebieskie Karty” dokumentujące przypadki przemocy w rodzinie na terenie Gminy Bukowsko. Zespół inicjuje i koordynuje działania służb, instytucji i organizacji w środowiskach dotkniętych przemocą. Ma służyć rozwiązywaniu problemów osób doświadczających przemocy w rodzinie, a także motywować do zmiany postaw osoby stosujące przemoc, przy wykorzystaniu wszelkich możliwych środków i rozwiązań prawnych. Głównym celem zespołu jest budowa i koordynacja sieci współpracy różnych instytucji publicznych, służb oraz podmiotów pozarządowych,z których każda posiada możliwości reagowania w sytuacji wystąpienia zjawiska przemocy domowej.

W skład Zespołu wchodzą:

-  pracownicy socjalni Centrum Usług Społecznych w Bukowsku,

- kierownik Posterunku Policji w Bukowsku,

-  pedagog Zespołu Szkół w Pobiednie,

- nauczycielka Zespołu Szkół w Nowotańcu,

- nauczycielka Zespołu Szkół w Bukowsku,

-  pielęgniarka środowiskowa,

 - sekretarz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bukowsku

- przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sanoku.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonych przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
  6. prowadzenie procedury Niebieskiej Karty.

 

Kontakt:   134674015 w.39 - Centrum Usług Społecznych w Bukowsku

                134657371 - Komisariat Policji w Bukowsku

Telefony alarmowe, interwencyjne oraz informacyjne

a)   Telefon 997, 112

b)   Niebieska Linia - 801-12-00-02

d)   Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 116-111

e)   Poradnia telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie - 22 668-70-00

f)    Kryzysowy Telefon zaufania - 116-23