Zasiłek pielęgnacyjny


Ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie  przysługuje niezależnie od wysokości dochodów:

  1. niepełnosprawnemu dziecku,
  2. osobie w wieku powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  3. osobie, która ukończyła 75 lat (jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego w związku z pobieraniem świadczeń emerytalno – rentowych),
  4. osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Wysokość zasiłku wynosi:

  • 184,42 zł miesięcznie – do dnia 31-10-2019
  • 215,84 zł miesięcznie – od dnia 01-11-2019

Nie   przysługuje: 

  1. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
  2. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
  3. jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.