Sprawienie pobrzebu


Prawo pochowania zwłok ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  1. pozostały małżonek(ka)
  2. krewni zstępni (dzieci, wnuki)
  3. krewni wstępni (rodzice, dziadkowie)
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
  5. powinowaci w linii prostej do 1stopnia

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w przypadku braku osób uprawnionych do sprawienia pogrzebu (wymienionych powyżej), pogrzeb przeprowadza gmina właściwa ze względu na  miejsce zgonu.

Wymagane dokumenty

  1. 2 akty zgonu
  2. karta zgonu
  3. zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok (w przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31.01.1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych (PDF, 504,11 KB)