Można już składać wnioski o dożywianie dzieci w szkołach w ramach realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.


Można już składać wnioski o dożywianie dzieci w szkołach.

Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i w szkołach w ramach realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Bukowsku pokój. nr. 5 złożyć właściwy wniosek. 

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia  wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, oświadczenie, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury),

- zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo, lub oświadczenie;

- w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

W ramach ww. programu z pomocy finansowej na zakup żywności mogą skorzystać osoby, które spełniają przynajmniej jedną z przesłanek określoną w  art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,  oraz ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie lub osoby samotnej.

Kryterium  dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia w ramach ww. programu wynosi:

  • dla osoby samotnej – 1164,00 zł
  • dla osoby w rodzinie - 900,00 zł

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa.

Źródło finansowania:

Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków gminy.

Cel projektu:

Program „Posiłek w szkole i w domu" przewiduje m.in. wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość projektu: 86400 zł

  • dotacja celowa z budżetu państwa: 64800 zł (75%)
  • środki gminy: 21600 zł (25%)

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-posilek-w-szkole-i-w-domu