Informacja w/s terminów przyjmowania wniosków o przyznanie dodatku węglowego przez pracowników Centrum Usług Społecznych w Bukowsku w poszczególnych sołectwach Gminy Bukowsko


Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Bukowsku, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Bukowsko,  będą pełnić dyżury w poszczególnych sołectwach Gminy, celem przyjmowania wniosków o przyznanie dodatku węglowego i udzielania niezbędnych informacji.

Lp

Sołectwo

Miejsce przyjmowania wniosków

Termin przyjmowania wniosków

1

Dudyńce

Ochotnicza Straż Pożarna w Dudyńcach

13 września 2022r.

 godz. od 11.00 do 14.00

2

Karlików

Remiza Strażacka                       w Karlikowie

20 września 2022r.

godz. od 11.00 do 14.00

3

Nadolany

Dom Strażaka                               w Nadolanach, Świetlica socjoterapeutyczna

8 września 2022r.

godz. od 11.00 do 14.00

4

Nagórzany

Ochotnicza Straż Pożarna w Nagórzanach

29 września 2022r.

godz. od 11.00 do 14.00

5

Nowotaniec

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowotańcu 

28 września 2022r.

godz. od 11.00 do 14.00

6

Pobiedno

Dom Ludowy w Pobiednie

2 września 2022r.

godz. od 11.00 do 14.00

7

Tokarnia

Klub Senior+ w Tokarni

21 września 2022r.  godz. od 11.00 do 14.00

8

Wola Piotrowa

Dom Ludowy w Woli Piotrowej

27 września 2022r.

godz. od 11.00 do 14.00

9

Wola Sękowa

Dom Ludowy w Woli Sękowej

6 września 2022r.

godz. od 11.00 do 14.00

10

Wolica

Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy

15 września 2022r.

godz. od 11.00 do 14.00

11

Zboiska

Dom Strażaka w Zboiskach

30 sierpnia 2022r.

godz. od 11.00 do 14.00

12

Bukowsko

Centrum Usług Społecznych w Bukowsku

od poniedziałku do piątku, w godzinach    urzędowania CUS

 

Zgodnie z treścią ustawy o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r., dodatek węglowy przysługuje:

osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).  

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamiennybrykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo dla gospodarstwa domowego 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego  wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).