Karta Dużej Rodziny i uprawnienia do stosowania limitu zużycia energii elektrycznej


Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bukowsku, uprzejmie informuje, iż w związku  sytuacją na rynku energii elektrycznej i  wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku i realizacją zadań  związanych  z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, czas oczekiwania na produkcję/wydanie Karty Dużej Rodziny nie powinien mieć wpływu na skorzystanie  z uprawnień  wynikających z w/w ustawy. Ponadto każdy obywatel, któremu przyznano prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny, może skorzystać z uprawnień za pośrednictwem aplikacji mObywatel, bez względu na czas oczekiwania na tradycyjną formę karty.

Informuje się również, że odbiorca uprawniony do stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącej maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh powinien złożyć podmiotowi uprawnionemu stosowne oświadczenie niezwłocznie, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r. Odbiorca uprawniony wraz z oświadczeniem podaje numer Karty Dużej Rodziny i załącza kopię tej Karty.

Podmiotem uprawnionym jest przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej.