UWAGA !!! CENY ZA ENERGIE ELEKTRYCZNĄ W 2023 R. MOGĄ ZOSTAĆ NA POZIOMIE CEN JAK W ROKU 2022


CENY ZA ENERGIE ELEKTRYCZNĄ W 2023 R.  MOGĄ ZOSTAĆ NA POZIOMIE CEN JAK W ROKU 2022 ALE NIEKTÓRE PODMIOTY I OSOBY MUSZA ZŁOŻYĆ STOSOWNE OŚWIADCZENIA

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tzw. Tarcza Solidarnościowa), gwarantuje gospodarstwom domowym stałą cenę prądu na obecnym (czyli tegorocznym) poziomie do 2 tys. kWh zużycia rocznego. Większy roczny limit zużycia energii elektrycznej przysługuje gospodarstwom, w którym są osoby z niepełnosprawnością i wynosi on 2,6 kWh. Z kolei w przypadku rodzin trzy plus - czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników, limit ten został określony na poziomie 3 tys. kWh.

Ponadto na mocy ustawy ograniczającą wysokość cen energii elektrycznej, przyjętej przez Sejm 20 października, został wprowadzony mechanizm „maksymalnej” ceny energii elektrycznej stosowanej przez sprzedawców energii. Cena maksymalna prądu w 2023 r. dla gospodarstw domowych wyniesie 693 zł/MWh. Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców energii w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi po przekroczenia limitów zużycia.

Warunkiem skorzystania z zamrożenie cen prądu w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej w podwyższonym limicie 3 MWh (3000 kWh) przez rodziny wielodzietne i rolników jest złożenie do przedsiębiorstwa energetycznego stosownego oświadczenia  a w przypadku rodzin wielodzietnych  posiadanie aktualnej Karty Dużej Rodziny. Rodzina wielodzietna to taka, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Maksymalna cena prądu

Ustalona ustawą cena maksymalna prądu (693 zł/MWh) będzie stosowana przez sprzedawców energii w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi - od momentu przekroczenia limitów zużycia do 31 grudnia 2023 r. Po przeliczeniu jest to odpowiednio 69,3 grosze za 1 kWh prądu (jest to cena netto).

Odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii w 2023 r. z limitem 2 MWh (2000 kWh) nie muszą składać żadnych dokumentów ani oświadczeń! Przedsiębiorstwo energetyczne automatycznie zastosuje obniżenie rachunku za prąd w przyszłym roku do ustalonego ustawą limitu zużycia.

Jednak, aby skorzystać z ulgi na prąd z 2023 r. trzeba spełnić warunki:

  • mieć podpisaną umowę z zakładem energetycznym
  • złożyć do dostawcy energii oświadczenia o byciu odbiorcą uprawnionym
  • posiadać aktualną Kartę Dużej Rodziny w przypadku rodzin wielodzietnych lub potwierdzenie orzeczenia  osoby z niepełnosprawnością

 

Kiedy złożyć oświadczenie o zamrożeniu cen prądu

Oświadczenie uprawniające do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia prądu muszą złożyć do 30 czerwca 2023 roku. Po tym terminie przepadnie możliwość skorzystania z wyższej ulgi na prąd w 2023 roku.

Jak złożyć oświadczenie o podwyższonym limicie do zamrożenia cen prądu

Oświadczenie uprawniające do skorzystania z podwyższonego limitu zużycia prądu do 3000 kWh może złożyć osobiście w biurach obsługi klienta przedsiębiorstwa energetycznego (listę placówek znajdziemy na stronach dostawców energii) lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego. Można też je wysłać tradycyjną pocztą w formie przesyłki na adres dostawcy energii. Oświadczenie można też złożyć przez Internet. W celu złożenia oświadczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty (certyfikat z e-Dowodu). Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą odrzucane bez rozpatrzenia.

Wzór oświadczenia o zamrożeniu cen prądu dla rodzin wielodzietnych

W ustawie nie określono oficjalnego wzoru oświadczenia składanego do dostawcy energii. Dlatego każde przedsiębiorstwo energetyczne może opracować swój własny wzór oświadczenia uprawnionego odbiorcy końcowego energii elektrycznej w celu umożliwienia stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3000 kWh.

W oświadczeniu o zamrożenie cen prądu podajemy następujące informacje:

  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe uprawnionego odbiorcy końcowego (osoby, na którą wystawiana jest faktura za energię elektryczną)
  • Informacja o punkcie poboru energii elektrycznej (PPE) w grupie taryfowej G (numer punktu poboru energii elektrycznej znajdziemy na fakturze za energię elektryczną)
  • Oświadczenie, że jako odbiorca końcowy we wskazanym powyżej punkcie poboru energii elektrycznej (PPE), spełniamy warunki pozwalające na uznanie nas za odbiorcę uprawnionego

Szczegółowe informację dostępne w placówkach oraz  stronach internetowych  przedsiębiorstwach energetycznych/ dystrybucyjnych.

https://www.gov.pl/web/premier/zamrozilismy-dla-polakow-koszt-energii-elektrycznej-na-2023-rok

 

 

 

 

 

Załączniki: