Wizyty studyjne w Centrum Usług Społecznych w Bukowsku


W dniach 19-21 oraz 26 czerwca 2023 r. w Centrum Usług Społecznych w Bukowsku odbyły się wizyty studyjne dla studentów z województwa podkarpackiego podnoszących swoje kompetencje zawodowe w zakresie tworzenia i funkcjonowania centrów usług społecznych.

Łącznie zrealizowano cztery wizyty:

- dwie - dla uczestników szkolenia z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych (przyszłych dyrektorów CUS);

- i po jednej - dla uczestników szkolenia z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych oraz dla uczestników szkolenia z zakresu organizacji społeczności lokalnej.

Ewa Sieradzka - Dyrektor CUS powitała gości, a następnie przeprowadziła wizyty studyjne. W trakcie spotkań przedstawiła etapy tworzenia Centrum Usług Społecznych, zaprezentowała główne działania realizowane w CUS, zasady organizowania usług społecznych na terenie gminy, omówiła specyfikę współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Zaprezentowała wszystkich pracowników, jak również ich warunki pracy. Opowiedziała także o obawach jakie wiążą się z podjęciem decyzji o realizacji zadań w ramach ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Podczas dwóch wizyt studyjnych, przybyłych studentów, przywitał również Marek Bańkowski - Wójt Gminy Bukowsko. Opowiedział o walorach Gminy i potrzebach jakie stoją jeszcze do realizacji, a także o komplementarności działań jakie realizowane są na terenie Gminy Bukowsko, tj. o inwestycjach, jak również o działaniach społecznych skierowanych do wszystkich mieszkańców Gminy. Dodał, że efekt synergiczny daje dużo większe efekty niż działania indywidualne.

Każdy z uczestników szkoleń otrzymał pendrive z procedurami niezbędnymi do utworzenia centrum usług społecznych oraz bieżącą dokumentacją w zakresie ich funkcjonowania. To dwuletni efekt pracy wdrażany w ramach projektu pilotażowego pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bukowsko” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadomych w środowisku lokalnym.

Atrakcją dla uczestników były występy seniorów z Klubu Senior+ w Tokarni. Nasi seniorzy jak zwykle dali pokaz swoich talentów i umiejętności. Przekazali jak można być szczęśliwym w wieku starszym i aktywnym w środowisku lokalnym.

Niewątpliwie organizacja wizyt przyczyniła się do implementowania dobrych i sprawdzonych rozwiązań w obszarze pomocy społecznej, jakie realizowane są  na terenie Gminy Bukowsko.

Wizyty studyjne odbyły się w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Uczelnią Korczaka w Warszawie. Współfinansowane były w ramach projektu „Liderzy kooperacji” Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” realizowanego przez ROPS w Rzeszowie.