ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZE ALIMENTACYJNEGO - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2023/2024


W celu kontynuacji wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego konieczne jest złożenie wniosku na kolejny okres.

Wnioski można złożyć w formie:

elektronicznej od dnia 1 lipca 2023r. za pomocą systemu teleinformatycznego (empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną).

tradycyjnej (papierowej) od dnia 1 sierpnia 2023r. osobiście w Centrum Usług Społecznych w Bukowsku – pokój Nr 2

Formularze są dostępne w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Bukowsku – pokój Nr 2.

Druki są też dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Dodatkowe informacje w sprawie składania wniosków można uzyskać drogą telefoniczną pod nr  telefonu: 13 46 74015 wew. 56

Kryterium dochodowe (miesięcznie na osobę w rodzinie):

  1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

Zasiłek rodzinny w okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 października 2024 roku będzie wypłacany przy takim samym kryterium dochodowym jak w roku poprzednim, tj.:

674 zł lub

764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością albo orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

W przypadku przekroczenia dochodu obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”(tj. rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości).

  1. specjalny zasiłek opiekuńczy

W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego kryterium dochodowe w okresie zasiłkowym 2023/2024 również nie uległo zmianie i wynosi 764,00 zł.

W przypadku przekroczenia dochodu nie obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W przypadku świadczenia z funduszu alimentacyjnego kryterium dochodowe w okresie świadczeniowym 2023/2024 tj. od 1 października 2023r. do 30 września 2024r. uległo zmianie i wynosi 1 209,00 zł(wzrost o 309 zł). Ponadto obowiązuje  zasada „złotówka za złotówkę”

Dodatkowa informacja:

Podstawą do ustalenia dochodu rodziny w kolejnym okresie składania wniosków są dochody za 2022r. lub w przypadku uzyskania dochodu po roku 2022 jest brany pod uwagę dochód z miesiąca następnego od uzyskanego dochodu (np. jeżeli ktoś podjął zatrudnienie w miesiącu maj 2023r. to należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie za miesiąc czerwiec 2023r. dochód oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne), zaś w przypadku utraty dochodu z roku 2022 należy dołączyć dokument potwierdzający utratę dochodu (m. in. świadectwo pracy, pit-y za 2022r.).