Badania ankietowe dotyczące problemów społecznych na terenie Gminy Bukowsko.


Szanowny Panie, Szanowna Pani

Zwracam się do Pana(-i) z prośbą o wzięcie udziału w badaniach dotyczących problemów społecznych na terenie Gminy Bukowsko. Badania te realizowane są na zlecenie Centrum Usług Społecznych w Bukowsku i posłużą do opracowania dokumentów strategicznych gminy, tj.:

- Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bukowsko do roku 2030

- Diagnozy zjawiska problemu przemocy domowej i ocena świadomości społecznej wobec problemu przemocy domowej w Gminie Bukowsko

- Programu Gminy Bukowsko w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej do roku 2030

Dokumenty te stanowić będą  przewodnik w kształtowaniu kierunków rozwoju gminnej polityki społecznej.

Link do ankiety:  www.profitest.pl/s/34799/VB9jcYUR

Ankieta będzie aktywna do dnia 15 października 2023r.

Bardzo proszę o potraktowanie niniejszej ankiety jako okazji do wyrażenia własnego poglądu. Ankieta jest anonimowa a uzyskane na jej podstawie wyniki będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Uprzejmie proszę o udzielanie szczerych odpowiedzi, gdyż tylko takie mają wartość poznawczą.

 


Z poważaniem

Ewa Sieradzka

Dyrektor CUS w Bukowsku