Konsultacje społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bukowsko do 2030r.


OBWIESZCZENIE
 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bukowsko do 2030 roku


Na podstawie uchwały nr IV/22/2018 Rady Gminy Bukowsko z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bukowsko,
 

Wójt Gminy Bukowsko zaprasza mieszkańców Gminy Bukowsko do konsultacji,

których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bukowsko do 2030 roku


Konsultacje obejmują obszar gminy i są skierowane do mieszkańców całej gminy.
 

Projekt Strategii jest dostępny:                    
•    w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bukowsko
•    na stronie internetowej Gminy Bukowsko oraz Centrum Usług Społecznych w Bukowsku
•    w Centrum Usług Społecznych w Bukowsku – pokój 3, parter


Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 01 grudnia 2023r. do 11 grudnia 2023 r. do godz. 12.00 w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag mieszkańców gminy Bukowsko  w odniesieniu do projektu Strategii.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy składać:
•    w Centrum Usług Społecznych w Bukowsku – pokój 3, parter
•     za pośrednictwem poczty elektronicznej (w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego) na adres: cus@bukowsko.pl
•    lub  przesłać pocztą na adres :  Centrum usług Społecznych w Bukowsku, Bukowsko 290, 38-505 Bukowsko.

                                                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy Bukowsko

                                                                                                                                                                                                                      Marek Bańkowski

 

 

 

Załączniki: