Informacja z realizacji usług społecznych w gminie Bukowsko


Zapraszamy do zapoznania się z informacją z realizacji usług społecznych w gminie Bukowsko w ramach „Programu Usług Społecznych dla Gminy Bukowsko” przyjętego uchwałą Nr XXXIV/327/2021 Rady Gminy Bukowsko z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Program realizowany w okresie od 1 września 2021 r. do 30 września 2023 r., pozwolił na zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług, a także wzmocnił działania aktywizujące i integrujące ogół mieszkańców. CUS koordynował i inspirował działania instytucji, organizacji społecznych, osób aktywnie działających w społeczności lokalnej, a także tworzył akcjom promocyjnym i kampaniom edukacyjnym w ścisłej współpracy z lokalnymi władzami, firmami i środowiskami. Program przyczynił się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Bukowsko poprzez realizację kompleksowych działań zaspokajających ich oczekiwania i deficyty wynikające z Diagnozy.

Program został poddany ewaluacji w celu sprawdzenia stopnia realizacji i efektywności, co pozwoliło na zmodyfikowanie oferty usług do aktualnie pojawaiających się potrzeb.
Przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowsku w CUS Bukowsko nie tylko było zasadne z uwagi na poszerzenie zakresu działalności pomocowej oraz integracyjnej, ale zdecydowanie okazało się przedsięwzięciem, które osiągnęło bardzo dobre rezultaty.

Szczegółowe wyniki badań ujęte są w dokumencie pn. „Aktualizacja Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych w Bukowsku wypracowana na podstawie analizy wniosków z monitoringu przebiegu testowania świadczenia usług społecznych" opublikowanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Społecznych w Bukowsku, pod adresem: https://cus.bukowsko.pl/bip/k/99

Załączniki: