Informujemy, że w dniu 17 lipca 2024r. od godziny 8.00 do 12.00 wydawana będzie żywność.


Informujemy, że w dniu 17 lipca 2024r. od godziny 8.00 do 12.00 wydawana będzie żywność z Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej potrzebującym. Program realizowany będzie z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2 056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 590,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Żywność będzie wydawana w magazynie znajdującym się za budynkiem Banku Krakowskiego w Bukowsku.

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027