Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”


Gmina Bukowsko zamierza złożyć wniosek w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Celem programu jest wsparcie w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.


Wykaz miejscowości w których funkcjonowały PGR-y na terenie gminy Bukowsko:
1.    PGR Karlików - zlokalizowany w miejscowościach: Kamienne, Karlików, Płonna, Przybyszów;
2.    PGR Płonna - zlokalizowany w miejscowościach: Bełchówka, Kamienne, Płonna, Ratnawica.


Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

  • zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
  • są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach, tj. rodziców, dziadków, pradziadków i opiekunów prawnych,
  • nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y mogą składać wnioski do dnia 29 października (piątek) 2021 roku w Urzędzie Gminy Bukowsko, w sekretariacie (pokój 105).


Potrzebne dokumenty ( załączniki):
1.    Regulamin Konkursu Grantowego 
2.    Oświadczenie dla rodzica 
3.    Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność 
4.    RODO


Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
Zachęcamy do składania wniosków.

Załączniki: