Pomoc na wyciągnięcie ręki- przekonaj się, że można pokonać problemy. Nowe usługi społeczne w Gminie Bukowsko.


              Z uwagi na proces przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukowsku w Centrum Usług Społecznych w ramach projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Bukowsko współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym,

nastąpiło szereg zmian dotyczących wspierania rodziny i pomocy mieszkańcom Gminy Bukowsko.

W związku z realizacją projektu, jak również ogłoszonym, przez Pana Marka Bańkowskiego – Wójta Gminy Bukowsko, otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Nowe usługi społeczne w Gminie Bukowsko” wynikające z Programu Usług Społecznych przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/327/2021 Rady Gminy Bukowsko z dnia 30 sierpnia 2021 roku, dla mieszkańców Gminy wprowadza się nowe usługi społeczne. Wykonawcą usług będzie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej.

Cała procedura umożliwiła wprowadzenie na teren Gminy Bukowsko usług społecznych, które nie będą uzależnione od dochodu czy też sytuacji materialno - bytowej klienta, jedynie od potrzeb mieszkańców.

Centrum Usług Społecznych wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich mieszkańców Gminy Bukowsko, gdzie słowo „wszystkich” jest kluczowe i naprawdę znaczy „wszystkich”, tj. od noworodka, aż do osób starszych.   

  W II kwartale 2022 roku w miejscowości Nadolany rozpocznie działalność Świetlica Socjoterapeutyczna, gdzie będzie można skorzystać z pomocy specjalisty ds. diagnozy społecznej dziecka i rodziny oraz logopedy.

W grudniu 2021r. zostaną uruchomione placówki wsparcia dziennego/świetlice dla dzieci na terenie Zespołów Szkół w Bukowsku, Nowotańcu i Pobiednie. W ofercie znajdą się nie tylko ciekawe zajęcia, pomoc w nauce, ale także wsparcie psychologa, wyjścia do kina bądź wyjazdy na wycieczki. Placówki funkcjonować będą codziennie przez 1,5 godziny.

Od listopada bieżącego roku działa już Punkt Informacyjno- Konsultacyjny. Można w nim uzyskać pomoc specjalistów takich jak:

- psycholog,

- specjalista od spraw przemocy w rodzinie  i przeciwdziałania alkoholizmowi,

- specjalista wsparcia rodziny w procesie powrotu dziecka do rodziny biologicznej, terapii rodzin,

- mediator.

W budynku Urzędu Gminy Bukowsko będzie można skorzystać również z wiedzy i doświadczenia doradcy zawodowego, coacha, który przeprowadzi zajęcia indywidualne i grupowe dla osób, które są bezrobotne, bierne zawodowo lub chciałyby zmienić dotychczasową ścieżkę zawodową. Poradnictwo zawodowe może być również skierowane do uczniów kończących szkołę podstawową z Gminy Bukowsko.

Skorzystanie z ww. usług społecznych będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem Centrum Usług Społecznych - Koordynatorem Indywidualnych Planów Usług Społecznych - Panią Moniką Klimek i opracowaniu Indywidualnego Planu Usług Społecznych.

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny usytuowany jest w Budynku Urzędu Gminy Bukowsko, pok. nr 7 i świadczone są w nim od 2 listopada 2021r. nowe usługi społeczne, tj.:

 

Poradnictwo psychologiczne 

P. Wojciech Woskowicz

 

 

Mediacje

P. Iwona Ryniak- Kasprzak

 

 

Poradnictwo dotyczące przeciwdziałania przemocy i terapia uzależnień. Terapia z osobą stosującą przemoc oraz/ lub osobą doświadczającą przemocy

P. Nina Bober

 

 

Wsparcie rodziny w procesie powrotu dziecka do rodziny biologicznej oraz pomoc rodzinom zagrożonym przemieszczeniem małoletniego dziecka do placówki wychowawczej. Terapia rodzin.

P. Grzegorz Kozak

 

 

Doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe)

Coaching

P. Agata Padamczyk - Paternoga

 

 

Poradnictwo specjalistyczne świadczone będzie w godzinach indywidualnie dostosowanych dla osób zainteresowanych.

 

KONTAKT:

tel. 134674015 wew. 31

e-mail: cus@bukowsko.pl

www.cus.bukowsko.pl