Szkolenia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Bukowsku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


W ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Bukowsku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój odbyły się szkolenia dla kadry CUS, organizacji i instytucji współpracujących z CUS.
Szkolenia zorganizowane zostały z następujących zakresów:
- Domy pomocy społecznej - aktualne przepisy
- Organizacja i przyznawanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
- Świadczenia nienależnie pobrane i egzekucja
- Praktyczna realizacja przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury Niebieskiej Karty
- Charakterystyka pracy ze sprawcami przemocy w tym praca socjalna z osobami stosującymi przemoc w ramach procedury Niebieskiej Karty
- Zarządzanie i organizacja usług społecznych
- Opracowanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych
- Organizacja społeczności lokalnej.
Część szkoleń została przeprowadzona formie online, a pozostała część - w formie stacjonarnej.