Informacje o projekcie "Trampolina kariery- wybij się na rynku pracy!"


Pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie Trampolina Kariery prowadzi rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Trampolina kariery – Wybij się na rynku pracy!", realizowanego w ramach Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.5.1 Rozwój Potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia niepracujących osób niepełnosprawnych. Poniżej przedstawiamy Państwu główne informacje o projekcie.
 Głównym celem projektu jest wejście na rynek pracy 360 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym 185 kobiet i 175 mężczyzn, doświadczających wykluczenia społecznego. 

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do osób:

  1. Posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  2. Niepracujących osób w wieku powyżej 18 roku życia i więcej;
  3. Zamieszkujących województwo podkarpackie:

 Projekt zakłada realizację zadań:
 

  1. Wsparcie doradcze poprzez opracowanie dla każdego uczestnika indywidualnego zestawu działań mających doprowadzić do aktywizacji uczestnika projektu 
  2. Pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami i lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu
  3. Pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej i/lub szkolenia podnoszące kwalifikacje / kompetencje uczestników projektów i/lub staże zawodowe i/lub inne formy wsparcia. Wsparcie będzie uwzględniało ocenę stanu zdrowia w kontekście możliwości podjęcia aktywności zawodowej;
  4. Podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu oraz utrzymanie w zatrudnieniu przez okres trzech miesięcy uczestnika który otrzyma wsparcie i podejmie zatrudnienie

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy po więcej informacji na stronę internetową http://wybijsienarynkupracy.pl/projekt/  oraz do biura projektu w Rzeszowie pod adresem ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów – C.H. Europa 3 piętro.

Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 882 870 003 lub mail: wybijsienarynkupracy@gmail.com