WEEKEND DLA UKRAINY W INSPEKTORACIE ZUS W SANOKU


26 i 27 marca br. w godz. 9.00-15.00 Inspektorat ZUS w Sanoku organizuje akcję „WEEKEND DLA UKRAINY”. W tych dniach obywatele Ukrainy będą mogli złożyć wnioski
o świadczenia dla rodziny.
Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r.
w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.
Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny
Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:
• jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
• jej pobyt w Polsce jest legalny,
• ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku
z działaniami wojennymi,
• ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone
w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.
Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.
Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy
w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.
Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS:
• świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+ - na każde dziecko
w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce,
• rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO - na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce,
• dofinansowanie pobytu w żłobku - do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna na:
- dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
- dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
- na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości.
Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.
• świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+ - 300 zł raz w roku na każde dziecko
w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka
w Polsce i uczy się w szkole.
Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:
• paszport – osoby składającej wniosek i dziecka – lub inny dokument tożsamości, na podstawie których przekroczyli granicę,
• zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL osoby składającej wniosek
i dziecku,
• numer rachunku bankowego w Polsce,
• numer telefonu w Polsce i adres e-mail,
• orzeczenie polskiego sądu, jeśli osoba składająca wniosek jest opiekunem tymczasowym,
• dokument potwierdzający sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem (jeśli masz taką sytuację),
• dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce, jeśli osoba przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.
Zapraszamy 26-27 marca br. do Inspektoratu ZUS w Sanoku, ul. Konarskiego 20, w godz. 9.00-15.00.