Senior w sieci


W grudniu 2022r. Gmina Bukowsko/Centrum Usług Społecznych w Bukowsku na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zrealizowało projekt pn.: SENIOR W SIECI, w ramach Cyfrowych Klubów Seniora.

Cyfrowe Kluby Seniora mają na celu doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów oraz ich upowszechnienie. Celem projektu jest także wzrost świadomości oraz pokazanie możliwości jakie daje cyfryzacja wśród osób starszych.

Upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów jest bardzo ważne. Dzięki umiejętności korzystania z internetu seniorzy mogą mieć kontakt z bliskimi, robić zakupy, korzystać z bankowości elektronicznej, oglądać filmy. Cyfrowy świat daje więcej samodzielności i otwiera nowe perspektywy.

W ramach projektu zostało doposażonych 5 stanowisk pracy.

Wartość projektu: 20.000 zł, bez wkładu własnego.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Cyfryzacji.